Colohouse xây dựng nền tảng dịch vụ lưu trữ có khả năng mở rộng với Pure Storage

31/01/2024
Để có thêm khả năng quan sát, linh hoạt, hiệu suất, kiểm soát và tính linh hoạt tài chính, Colohouse đã bắt đầu sử dụng dịch vụ lưu trữ Evergreen//One. Điều này giúp họ mở rộng dung lượng ngay lập tức nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Với Pure Storage, Colohouse cũng đã loại bỏ những hạn chế phát sinh trong các hoạt động khôi phục của mình.